Středočeský KFS, OFS Benešov


Informace o zpracování osobních údajů

 

 

                            INFORMACE  O  ZPRACOVÁNÍ  OSOBNÍCH ÚDAJU

                                         V souvislosti s členstvím v oddílu

           Tělovýchovná jednota Sokol VRCHOTOVY JANOVICE z.s. ( dále jen TJ)

TJ tímto informuje své členy,že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje  :

jméno a příjmení,

datum narození,

adresu místa pobytu,

u cizince také adresu místa,kde se převážně zdržuje a státní občanství,

rodné číslo,

( dále jen „Osobní údaje „)

Do spolkové činnosti,při níž jsou osobní údaje zpracovávány,patří zejména výkon sportovní  činnosti

(např.účast na soutěžích),evidence členské základny TJ,plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům,podávání žádosti o dotace,granty,vyřizování pojištění apod.

TJ dále informuje,že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu  10let po ukončení jejich členství.V případech,kdy jsou osobní údaje součástí historických,sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost dané TJ (např. kroniky,síně slávy,výkazy výsledků soutěží apod.),budou uchovávány po celou dobu existence TJ.

TJ,při plnění svých členských povinností vůči organizacím,kde je TJ sdružena,předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům :

příslušným sportovním svazům,

České unii sportu,z.s. (ČUS),

příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a Servisním centrům sportu ČUS,

a to za účelem  :

vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů,

provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích,

vedení evidence členské základny ČUS na základě jejich vnitřních předpisů.

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.

TJ upozorňuje, že v případě ,kdy zájemce o členství v TJ výše Osobní údaje pro účely spolkové činnosti  neposkytne,nemůže se stát jejím členem.

Jestliže člen poskytne TJ pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a nebo email ,budou tyto zpracovány a uschovány po dobu jeho členství v TJ.

Člen je srozuměn se svým právem :

mít přístup ke svým Osobním údajům ( dle čl.15 Nařízení)

požadovat jejich opravu ( dle čl.16 Nařízení)

na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu,pokud jsou dány důvody podle čl.17 Nařízení

na omezení zpracování Osobních údajů v případech čl.18 Nařízení

na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl.20 Nařízení

podat proti Správci údajů stížnost podle čl.77 Nařízení

 

V Praze dne :  04.03.2019